ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้รายงานข่าวรายงานว่า ที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ได้เปิดรับฟังความเห็น แนวทางสำหรับการห้ามผู้ประกอบธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล ให้บริการหรือช่วยเหลือการให้บริการรับฝากทรัพย์สินดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้ยืม (deposit taking & lending) เพื่อปกป้องผู้ซื้อขายและพสกนิกรจากความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม และเพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานดูแล จนอาจนำมาซึ่งการก่อให้เกิดความย่ำแย่ของพลเมือง

เนื่องด้วยยังไม่มีการกำกับดูแลทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ แล้วก็ปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการในต่างชาติหลายรายที่ประสบพบเจอกับปัญหาด้านสภาพคล่องจนต้องหยุดให้บริการและมีการหยุดการถอนทรัพย์สินดิจิทัลของลูกค้า ก.ล.ต.

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการควบคุมดูแล โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ห้ามผู้ประกอบธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลและนำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้ยืมเงินหรือลงทุนและจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก แม้ว่าผลตอบแทนดังกล่าวมาแล้วข้างต้นมิได้มาจากการนำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปหาประโยชน์ (ได้แก่ อาจมาจากงบประมาณช่วยเหลือการขายของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม เป็นต้น) ก็ตาม เว้นแต่ว่ามีลักษณะเป็นการช่วยเหลือแนวทางการขายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3.ห้ามกระทำการโปรโมทหรือเชิญบุคคลทั่วไปหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ดังเช่นว่า เป็นวิถีทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบธุรกิจได้ เป็นต้น

ยิ่งไปกว่านี้ ก.ล.ต.ยังได้เปิดรับฟังความเห็นแนวทาง เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีและการกำหนดค่าการซื้อทรัพย์สินดิจิทัลต่อธุรกรรมอย่างน้อย 5,000 บาท เพื่อแน่ใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน และสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ